PAYGO Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. - KVKK

KVKK

PAYGO FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

İşbu form, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek, ilgili başvurunuza usulünce cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. İşbu form kapsamında elde edilen kişisel verileriniz başvurunuzun işleme alınması ve talep konusunun yerine getirilmesi amacıyla Şirket bünyemizde hukuki işlem kategorisi altında işlenecektir. Ayrıntılı bilgiye Web Sitemizden ve Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi kayıtlarından ulaşılabilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilebilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (kimlik, imza sirküleri, yetki belgesi, özel vekaletname gibi) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

1. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

1 BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: :

 İsim, Soyisim
 TC. Kimlik No
 Telefon No
 E-posta
 Adres

2. LÜTFEN TARAFIMIZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ:

Çalışan
Hizmet Alıcısı
Hizmet Sunucusu
İş Ortağı / Danışman
Eski Çalışan
Çalışan Dönem
Diğer (Lütfen Belirtin)

3. ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE MUHATAP OLDUĞUNUZ BİRİM:

4. KVKK KAPSAMINDAKİ TALEPLERİNİZİ DETAYLICA BELİRTİNİZ:

5. BAŞVURUNUZA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİM YÖNTEMİNİ SEÇEREK KARŞISINA İMZA ATINIZ:

Adresime Gönderilmesini İstiyorum:
E-posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum:
Elden Teslim Almak İstiyorum:

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması ve bu çerçevede üçüncü kişilerle paylaşılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla doğrultusunda Şirketiniz tarafından işlenmesine rıza gösteriyorum.

Başvuru Sahibi :

İmza :

Başvuru Tarihi :